Cíl projektu

Zpopularizovat technické obory („černých řemesel“) mezi žáky a žákyněmi středních škol v Moravskoslezském kraji, propojit vzdělávací instituce s firmami působícími v téže oblasti průmyslu a tím v konečném důsledku podpořit žáky středních škol v procesu rozhodování se o své profesní budoucnosti tak, aby docházelo k postupnému odstraňování stávajících disproporcí na trhu práce.

 • Propagace řemesel v Moravskoslezském kraji
 • Snaha o co nejužší propojení mezi školami a soukromým sektorem
 • možnost zúčastnit se soutěže a porovnat si tak své znalosti a praktické dovednosti s žáky dalších českých, ale i zahraničních škol (Polsko,Slovensko).

 

Idea

Formou popularizace „černých“ řemesel zvýšit zájem žáků základních škol o učební obory na straně jedné, na straně druhé zainteresovat podnikatelskou sféru a společně ve spolupráci s odbornými školami vybudovat v Moravskoslezském kraji základnu pro výběr budoucích kvalifikovaných řemeslníků.

Cílové skupiny

 • studenti základních a odborných škol, firmy, veřejnost (rodiče), odborná veřejnost (zaměstnanci), média

 

Proč je dobré zapojit se do soutěže řemesel? 

Firmy

 • prezentace společnosti
 • základna budoucích kvalifikovaných řemeslníků v našem regionu (možnost vybrat a vychovat si své budoucí zaměstnance)
 • cílené oslovení mladých studentů
 • kontaktem s pedagogy vytvoření aktivní spolupráce mezi společností a odbornými školami – možnost prezentací nových technologií, produktů
 • vyšší sledovanost webových stránek partnera

 

Studenti

 • rozšíření teoretických i praktických dovedností o nové technologie partnerských firem nad rámec učebního programu
 • účastí v soutěži student prokazuje vyšší stupeň teoretických znalostí a praktických dovedností
 • srovnání znalostí a dovedností s konkurencí stejné věkové kategorie
 • motivační prvek – „ukázat se budoucímu zaměstnavateli

Školy

 • možnost navázání spolupráce s partnerskými společnostmi
 • rozvíjení znalostí studentů prezentacemi, praktickými ukázkami nových technologií
 • srovnání praktických dovedností studentů jednotlivých škol
 • zatraktivnění oboru pro budoucí studenty – rozšíření nabídky mimoškolních aktivit
 • referenční projekt, který lze zahrnout do nabídky konkrétních studijních oborů

                                         

Rodiče

 • mimoškolní aktivity pro studenty zvyšují atraktivitu učebních oborů
 • partnerství a spolupráce škol s konkrétními oborovými firmami zvyšuje uplatnění studentů v oboru